در سیستم های نرم افزای اگر معماری صحیحی در هنگام پیاده سازی نرم افزار صورت نگیرد ، توسعه و پشتیبانی نرم افزار در آینده دچار مشکلات فراوانی می شود  ، همچنین در زمان پیاده سازی نرم افزار یک معماری صحیح و مهندسی شده می تواند فرآیند تولید نرم افزار را سریع تر کند و کیفیت نرم افزار را افزایش دهد . ما در شرکت مهندسی فناوری راهکارپردازان علاوه بر این که معماری نرم افزارهای تولیدی خود را به صورت حرفه ای مدیریت و پیاده سازی می کنیم ، در زمینه خدمات مدیریت پروژه و معماری نرم افزار در خدمت مشتریان و شرکت های همکار می باشیم .