بسیاری از اوقات کارفرمایان پروژه های نرم افزاری اطلاعات فنی در مورد تولید و پیاده سازی نرم افزار ندارند و این مساله باعث می شود که نتوانند از کیفیت واقعی نرم افزار و همچنین انجام تعهدات توسط پیمانکار مطمئن شوند . ما در مجموعه فناوری راهکار پردازان ، با داشتن دستورالعمل های ویژه ای کیفیت یک نرم افزار را کنترل می کنیم . اگر برای پروژه های نرم افزاری خود نیاز به یک ناظر دارید تا بر اساس مفاد قراردادتان ، کیفیت و فناوری نرم افزار را بررسی و طی گزارش های اصولی به کارفرما ارائه نماید ، شرکت مهندسی فناوری راهکارپردازان در این زمینه خدمات مناسبی ارائه می نماید . ما با بررسی دقیق ساختار ، معماری ، فرآیند تولید نرم افزار و همچنین بررسی کدهای برنامه نویسی ، گزارش مرحله به مرحله از تولید نرم افزار را به کارفرما ارائه می کنیم